સ્વરા વૃંદ ૧.૦

utf8 છંદ ચકાસણી સાધન / Poem meter analyzer - Copyright © 2021 ચિરાગ પટેલ / Chirag Patel
પ્રથમ પંક્તિને છંદ વિધાન ગણી ચકાસણી કરવામાં આવશે.



લખો અથવા બીજેથી પેસ્ટ કરો. પછી, ચકાસણી બટન દબાવો. પરિણામ